Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Θεολόγος + Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Θεολόγος
 + Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Τήν 28η του μηνός Αύγούστου άνεχώρησε άπό τόν μάταιο τούτο κόσμο μιά μεγάλη μορφή τής Εκκλησίας και τής 'Ορθόδοξης Θεολογίας, ό άγωνιστής, ομολογητής και ύπερασπιστής τής πίστε­ως θεολόγος και φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
Ό αείμνηστος ύπήρξε πνευματικό άνάστημα τοϋ μακαριστού φλογερού Μητροπολίτου Φλωρίνης Αύγουστίνου, τά βή­ματα του όποίου άκολούθησε. Υπήρξε δέ καί ιδρυτικό μέλος τής ιεραποστολι­κής Άδελφότητος «Σταυρός».

Ανιδιοτελής καί άφιλάργυρος, άκάματος μελετητής τής Γραφής, πολυγραφό­τατος άλλά καί ικανότατος καί δυναμι­κός μιλητής πλούτισε τή θεολογία τής 'Εκκλησίας μας μέ έξαίρετα, κορυφαίου έπιστημονικού έπιπέδου, συγγράμματα, όπως τά: «Ό'Ιησούς Γιαχβέ», «Το Άγιον Πνεύμα Γιαχβέ», «Ερμηνεία δύσκολων χωρίων τής Αγίας Γραφής» (4 τόμοι), «Μετάφραση τής Καινής Διαθήκης», «Αντιχιλιαστικόν'Εγχειρίδιον» καί άλλα.
Τό έρμηνευτικό του έργο υπήρξε πρα­γματικός άθλος. Τό έπεσήμανε πολύ σωστά στόν έπικήδειο λόγο του ό άρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Αεράκης . Είπε: «Γιά τόν άθλο σου νά μεταφράσεις όλη τήν Καινή Διαθήκη καί νά ύπομνηματίσεις τό κατά Ματθαίον, τό κατά Ίωάννην καί τις Πράξεις των Αποστόλων, ή θεο­λογούσα 'Εκκλησία καί ή ποιμαίνουσα καί ποιμαινομένη 'Εκκλησία ύποκλίνεται στό σκήνωμα του αγνού σώματός σου».
Εκεί όμως πού ό έξαίρετος αύτός άγωνιστής τής πίστεως διακρίθηκε κατεξο­χήν ήταν ό άντιαιρετικός άγώνας, μάλι­στα έναντίον τών λεγόμενων «Μαρτύ­ρων τοΰ Ίεχωβά», τών Χιλιαστών. Τούς κατατρόπωνε κυριολεκτικά στις άναμετρήσεις του μαζί τους. 'Επιπλέον συνέ­στησε ειδική άντιαιρετική όμάδα συνερ­γατών του, ή όποία ξεσκεπάζει μέ άκαταμάχητα έπιχειρήματα τή σατανική αύτή οργάνωση.
Ταυτόχρονα ό Νικόλαος Σωτηρόπουλος πολέμησε μέ δύναμη καί τις άλλες αιρέσεις, μάλιστα τή φοβερή σύγχρο­νη πλάνη τοϋ Οικουμενισμού καί τής Πανθρησκείας, άλλά καί όλους σχε­δόν τούς έχθρούς τής Εκκλησίας μας.
Υπέφερε πολύ, άλλά καί άδικήθηκε περισσότερο στή ζωή του, όπως είναι ό κλήρος όλων τών άγαπώντων τόν Κύριο καί άγωνιζομένων γιά τήν αλήθεια τής 'Ορθοδοξίας.
Ας εύχηθούμε τόν ζηλωτή καί άγωνιστή θεολόγο Νικόλαο νά τόν δοξά­σει ό Κύριος στή Βασιλεία Του.

Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”   http://aktines.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου