Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Δεν απολογούμαι που είμαι στην «λάθος πλευρά της ι...

Κόκκινος Ουρανός: Δεν απολογούμαι που είμαι στην «λάθος πλευρά της ι...: «Η υπέρτατη τέχνη του πολέμου είναι να υποτάξεις τον εχθρό, χωρίς να δώσεις μάχη» - Sun Tzu , Η Τέχνη του Πολέμου. Του ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου