Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος ζητά...

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος ζητά...: Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαπτισμένος ζητάει αυτά τα τρία:  1. Από την ψυχή ορθή πίστι,  2. Aπό την γλώσσα την αλήθεια και...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου