Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Η απώλεια της χάριτος

Ορθόδοξα Ωφελήματα: Η απώλεια της χάριτος: Στην αρχή της πνευματικής ζωής , όλα μοιάζουν εύκολα. Ωθούμενοι από τη χάρη , είμαστε γεμάτοι ζήλο και ενθουσιασμό. Μέσα στην απειρία μ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου