Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση πατρός Νικολάου Μανώλη, Το Νέο πρόγραμ...

Κατάνυξις: Ανακοίνωση πατρός Νικολάου Μανώλη, Το Νέο πρόγραμ...: ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ἀνακοίνωση  πατρός Νικολάου Μανώλη, Τό Νέο πρόγραμμα ἐξομολόγησης: Ὀκ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου