Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Ή αγία Ρωσία μας διδάσκει


Πλείστα όσα γεγονότα λαμβάνουν χώρα στήν μετακομμουνιστική Ρωσσία άποδεικνύουν, ότι δικαίως ή χώρα αύτή όνομάζεται «άγία». Ή βαθειά θρησκευτικότη­τα τών δύο ήγετών της, τού προέ­δρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του πρωθυπουργού Ντμίτρι Μεντβέντεφ, και ή παρρησία, μέ τήν όποία έκδηλώνουν τήν 'Ορθόδοξη πίστι τους, ή άπαγόρευσι τών έπαισχύντων εκδηλώσεων ύπερηφανείας τών ομοφυλοφίλων, ή θρη­σκευτική εύλάβεια τών Ρώσσων, οί όποιοι σχηματίζουν ούρές χιλι­ομέτρων γιά νά προσκυνήσουν ά­για λείψανα και άλλα ιερά κειμή­λια, πού τούς άποστέλλει ή Ελλά­δα, καθώς και ή παραδειγματική τιμωρία άθλιων προσώπων, πού τόλμησαν νά βεβηλώσουν τούς ι­ερούς τόπους της 'Ορθοδόξου λατρείας, άποτελούν μερικά μόνο άπό αύτά τά γεγονότα, πού μάς κάνουν νά χαιρώμεθα, άλλά και νά ζηλεύωμε τούς Ρώσσους άδελφούς μας. 

Ναί, νά τούς ζηλεύωμε, διότι ημέρες, κατά τις όποι­ες στήν άγία Ρωσσία ή 'Ορθοδοξία έξέρχεται δυναμικά άπό τις σύγχρονες κατακόμβες της καί άνθεί και καρποφορεί πλουσίως, στήν ταλαίπωρη Πατρίδα μας πο­λεμείται, χλευάζεται και περιφρο­νείται άπό πολιτικούς, δημοσιο­γράφους κ.ά., ή δέ Ηθική τοϋ Εύαγγελίου εξοβελίζεται άπό τόν δημόσιο καί ιδιωτικό μας βίο και άντικαθίσταται άπό τήν άκολασία τόν πανσεξουαλισμό καϊ τήν διαφθορά.
Προσφάτως, όπως μετέδωσαν τά ΜΜΕ, ψηφίσθηκε άπό τήν Κά­τω Βουλή και οδεύει πρός τήν "Α­νω Βουλή (Δούμα) της Ρωσσίας νόμος, πού τιμωρεί μέ βαρύτατα πρόστιμα τις ύβρεις, τόσο σε δη­μόσιο χώρο, όσο και σέ ταινίες, τραγούδια και άλλες μορφές τέχ­νης, πρόστιμα, τά όποια θά διπλασιάζωνται σέ περίπτωσι δημοσίων προσώπων!
Πόσο μάλλον, όταν τό ύβριζόμενο πρόσωπο είναι ό Θεός! Εύγε στήν άγία Ρωσσία, ή όποία κατά τΙς έσχατες αύτές ή μέρες άναβιώνει τό ένδοξο παρελθόν της, παραδίδοντας μαθήματα πίστεως καί ήθικής στή διεφθαρμένη Δύσι, άλλά καί στήν «έν πολλαίς άμαρτίαις περιπεσούσα» και έκ τού Θεού άποστατήσασα Ελλά­δα. Ή Ρωσσία δοξάζει τό Χριστό καί ό Χριστός θά άντιδοξάση τή Ρωσσία, τήν δέ Πατρίδα μας, έάν δέν μετανοήσωμε, πολύ φοβού­μεθα, ότι θά ταπεινώση καί άποδοκιμάση σφόδρα.

http://aktines.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου