Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Ο Χριστός αποκαλύπτει και καταδικάζει τά Βαθέα τοῦ Σατανᾶ στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ὁ Μασωνισμός εἶναι ἡ ψυχή καί μυελός τοῦ γνωστικισμοῦ - π. Αθαν. Μυτιληναίος17
15/03/81
2,24
Τά Βαθέα τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Μασωνισμός εἶναι ἡ ψυχή καί μυελός τοῦ γνωστικισμοῦ πού καταδικάζει ὁ Κύριος εἰς τήν Ἐπιστολήν του πρός τόν Ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων.
Λήψηarnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου